ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Onze verkoopactiviteiten vallen onder de volgende voorwaarden die prevaleren op alle aankoopvoorwaarden, behalve indien wij officieel, uitdrukkelijk en schriftelijk met iets anders instemmen. Alle bepalingen in de onderhavige voorwaarden vormen een ondeelbaar geheel. Enkel een prijsaanvraag, een offerte of een vermelding van de bijzondere voorwaarden, waarbij deze documenten zijn opgesteld en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde verantwoordelijke van URBAFLUX, kan een of meer bijzondere voorwaarden vormen die de onderhavige algemene voorwaarden kan of kunnen wijzigen of aanvullen.

1°/ OPSTELLING VAN HET CONTRACT

Het verkoopcontract wordt beschouwd als afgesloten tussen de partijen bij ontvangst van de bestelling op de zetel van URBAFLUX. Annulaties van bestellingen achteraf vinden plaats in het kader van de ontbindingen bedoeld onder punt 9 hierna.

2°/ EIGENDOMSVOORBEHOUD (HERINNERING AAN DE VERMELDING OP DE KEERZIJDE VAN DEZE VOORWAARDEN)

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot aan de effectieve betaling van de volledige prijs (hoofdbedrag en bijkomende kosten). Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn(en) kunnen de goederen worden teruggevorderd. Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht van aansprakelijkheid op de koper, bij levering, voor de risico’s op verlies en vernietiging van de verkochte goederen alsook voor de schade die deze zouden kunnen veroorzaken.

Bijgevolg verklaart de koper het eigendom op het nog niet volledig betaalde materiaal niet in pand te geven of over te dragen als garantie.

De koper kan het geleverde materiaal wel doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Bijgevolg moet hij onmiddellijk het aan URBAFLUX verschuldigde restsaldo betalen, ofwel de koper informeren over het feit dat het door hem aangekochte materiaal bezwaard is met een clausule van eigendomsvoorbehoud, en URBAFLUX onmiddellijk informeren over deze overdracht zodat deze laatste alle vereiste bewarende maatregelen kan treffen, en met name de doorverkoopprijs van de koper kan terugvorderen.

De toestemming voor doorverkoop wordt automatisch ingetrokken in geval van een gerechtelijke sanering of liquidatie.

3°/ OFFERTES EN PRIJSOPGAVES

URBAFLUX is tegenover de klant enkel gebonden aan offertes (of prijsopgaves) die zijn opgesteld en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde verantwoordelijke van URBAFLUX.

Deze verbintenis zal beperkt zijn in de tijd, met name wat betreft de prijs, gedurende drie maanden vanaf de datum van verzending naar de klant, behalve indien URBAFLUX anders bepaalt. Alle studies en documenten die URBAFLUX eventueel overmaakt aan de klant blijven de exclusieve eigendom van URBAFLEX en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van URBAFLEX niet worden gecommuniceerd noch uitgevoerd, en moeten op het eerste verzoek worden terugbezorgd. De prijs geldt voor levering in Frankrijk.

4°/ LEVERINGSTERMIJN

Behalve uitdrukkelijk anders bepaald in een offerte of prijsopgave van URBAFLUX, zijn de leveringstermijnen louter informatief; eventuele vertragingen geven dus geen recht op boetes of schadevergoedingen.

Als de eventueel door de klant in zijn order opgegeven leveringstermijn een uitdrukkelijke opschortende voorwaarde inhoudt voor de effectiviteit van de bestelling, en als URBAFLUX deze termijn niet kan aanvaarden, zal de order van de klant ongeldig zijn en van rechtswege worden ontbonden.

Bovendien wordt gesteld dat de transporttermijnen van het verkochte materiaal op de door de klant opgegeven locatie in geen geval integreerbaar zijn in de leveringstermijn.

5°/ PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijs ligt enkel vast en is niet voor herziening vatbaar voor bestellingen met een termijn van minder dan drie maanden.

In het algemeen, en bij ontstentenis van bijzondere voorwaarden, is de prijs van de goederen of het verkochte materiaal contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

URBAFLUX behoudt zich in elk geval het recht voor, met name als de klant niet alle vereiste solvabiliteitsgaranties kan voorleggen, om de volledige betaling te vragen bij ontvangst van de bestelling, en dit te beschouwen als een aanvaardingsvoorwaarde.

Omgekeerd, als de klant solvabiliteitsgaranties en een financiële zekerheid kan voorleggen, kunnen andere betalingstermijnen of -modaliteiten worden overeengekomen.

Bij niet-betaling van een factuur binnen de opgegeven termijn heeft URBAFLUX van rechtswege het recht elke lopende bestelling of prestatie tegenover de klant in kwestie te schorsen of annuleren.

Elke betalingsachterstand van een of meer facturen, onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 8 hierna, zal, krachtens de bepalingen van wet nr. 92-1442 van 31 december 1992, boetes wegens laattijdige betaling als gevolg hebben, die overeenkomen met het bij wet vereiste minimum, namelijk anderhalve keer de wettelijke interest die van toepassing is.

Alle gemaakte kosten wegens precontentieuze of contentieuze inning bij achterstallige betalingen zijn ten laste van de debiteur.

6°/ GARANTIE

De garantie op het door URBAFLUX geleverde materiaal dekt alle productiefouten en functionele gebreken van het materiaal in kwestie.

De garantie dekt geen andere kosten dan die hiervoor vermeld, en de verantwoordelijkheid binnen de garantie van URBAFLUX geldt niet voor eventuele schade of verliezen van de klant door de verkeerde werking van het materiaal in kwestie.

De garantie geldt niet, en de firma

URBAFLUX kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

– bij niet-naleving van de plaatsingsinstructies door de klant (worden bij materiaal gevoegd) –

Als de instructies ontbreken bij levering, moet de klant deze aanvragen bij URBAFLUX;

– als de defecte werking van het materiaal het gevolg is van een interventie door iemand die niet tot de firma URBAFLUX behoort, of van de montage van een accessoire of onderdeel dat geen nieuw of origineel onderdeel van de fabrikant is;

– als de defecte werking het gevolg is van normale slijtage van het materiaal, of nalatigheid, of een foutief onderhoud, of een vrijwillige of onvrijwillige beschadiging door de klant of derden;

– in alle gevallen van overmacht zoals natuurrampen, elektrische schade na een onweer, aanslag, oproer enz.

De garantie geldt gedurende één jaar. Daarna kan voor bepaalde onderdelen een aanvullend onderhoudsconbtract worden afgesloten bij de firma URBAFLUX: het zullen dan alleen de bepalingen van dit contract zijn die van toepassing zijn op de koper waarbij deze garantie geen overdraagbaar recht inhoudt.

De geldigheid van deze garantie geeft de klant de mogelijkheid om defecte onderdelen of het defecte geheel te laten herstellen of vervangen tijdens de hierna vermelde periode, waarbij alle kosten voor onderdelen en werkuren ten laste zijn van URBAFLUX, met uitzondering van de transportkosten van het materiaal of de defecte onderdelen; de werkuren zijn die van het gekwalificeerde personeel van URBAFLUX of van een van zijn uitdrukkelijk erkende opdrachtnemers.

7°/ AANSPRAKELIJKHEID VAN URBAFLUX BIJ ONGEVALLEN OF INCIDENTEN BIJ DE WERKING VAN HET VERKOCHTE MATERIAAL EN SCHADE AAN DERDEN:

URBAFLUX installeert het verkochte materiaal niet ter plaatse (zoals vermeld in punt 6 hiervoor) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of nadelen veroorzaakt aan derden, noch voor de niet-conformiteit van het materiaal aan de normen die gelden voor stedelijk meubilair, als deze het gevolg zijn van:

– een foutieve montage of installatie van het materiaal ter plaatse,

– een interventie door een persoon die niet behoort tot de firma URBAFLUX, of de montage van accessoires of onderdelen die geen nieuwe of originele onderdelen van de fabrikant zijn,

– nalatigheid, verkeerd onderhoud, een vrijwillige of onvrijwillige beschadiging door de klant of derden,

– alle andere gevallen van overmacht, die buiten de wil en/of de technische bevoegdheid van de fabrikant vallen.

8°/ONTBINDING OF ANNULATIE VAN ORDERS

Bij annulatie van een order of de vraag om te retourneren na levering zal de klant, behalve bij de onmogelijkheid van uitvoering zoals vermeld in punt 4 hiervoor, van rechtswege een vergoeding aan de verkoper verschuldigd zijn ten bedrage van

30 % van het bedrag van de order. Afhankelijk van het geval zal een vermindering die overeenkomt met de herstelling van het materiaal worden toegepast. Er is geen korting mogelijk als de order ouder is dan één jaar.

Bij niet-betaling op de vervaldag vermeld in punt 5 hiervoor of zoals afwijkend overeengekomen tussen de partijen, kan de clausule van eigendomsvoorbehoud vermeld in punt 2 hiervoor van toepassing zijn, onverminderd de schade-interesten ten voordele van de verkoper.

9°/ GESCHILLEN – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alleen de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van URBAFLUX kunnen geschillen beslechten als gevolg van de uitvoering van onderhavige verkoop, of de gevolgen ervan.